Moduł I - program dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem
z systemu oświaty „KROK W LEPSZE JUTRO”

 

1. Doradztwo zawodowe + warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT – 30 h

Główny cel zajęć: pomoc uczniom w trafnym wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia oraz określeniu własnych predyspozycji.

Lp.Tematyka zajęćLiczba godzin
1. Diagnoza potrzeb uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy). 1
2. Samopoznanie i odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – określenie swoich słabych i mocnych stron (kwestionariusze ułatwiające poznanie siebie). 1
3. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych – poznanie obowiązujących zasad (życiorysy i listy motywacyjne), przygotowanie CV z wykorzystaniem komputerowych aplikacji biurowych. 2
4. Wprowadzenie uczniów w świat zawodów oraz zagadnienia rynku pracy – zajęcia warsztatowe. Warsztaty zakładają przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i/lub zawodu m.in. poprzez wstępne określenie własnych preferencji zawodowych. Mają na celu zmotywowanie uczniów do samodzielnych działań w zakresie poszukiwania informacji o zawodach (ze zwróceniem uwagi na przykładowe strony internetowe). Podstawowa wiedza na temat zawodów będzie łączona z ogólnymi zagadnieniami rynku pracy, aby uczeń poznał charakter danej profesji oraz oczekiwania pracodawców. Uczniowie będą mieć także możliwość poznania przykładowych tzw. nowych zawodów. 2
5. Procedura rekrutacyjna do szkół ponadgimnazjalnych z elementami oferty edukacyjnej. Podczas zajęć zostaną przedstawione zasady oraz terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Omówione zostaną także zasady funkcjonowania systemu elektronicznej rekrutacji oraz wytyczne do przeliczania punktów rekrutacyjnych. 1
6. Zajęcia z autoprezentacji dla uczniów - zajęcia będą miały charakter warsztatowy – obok krótkich wykładów odbędą się ćwiczenia interaktywne oraz praktyczne ćwiczenia autoprezentacji. Dzięki zajęciom uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia obszaru wiedzy o sobie, a co za tym idzie lepszego uświadomienia sobie swoich mocnych i słabych stron, po to, aby w ważnych w życiu sytuacjach (np. egzamin, rozmowa kwalifikacyjna itp.) świadomie eksponować atuty oraz w sposób pozytywny podchodzić do swoich słabości. Zapoznają się z zasadami konstruktywnej autoprezentacji w trakcie egzaminu i rozmowy z przyszłym pracodawcą, a więc w sytuacjach, z którymi niejednokrotnie przyjdzie się zmierzyć w dorosłym życiu. Zostaną przedstawione proste techniki radzenia sobie ze stresem i opanowywania tremy. 4
7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - poznanie sposobów prawidłowego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych podczas interview, analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 2
8. Techniki efektywnego poszukiwania pracy - internet efektywnym wsparciem w poszukiwaniu pracy (wypracowanie skutecznych sposobów docierania do ofert pracy). 2
9. ABC komputera, czyli jak z niego korzystać, aby dostać pracę - podstawy obsługi komputera (bezpieczne użytkowanie, praca z plikami, instalowanie programów), edytora tekstu (przydatne funkcje), szybkie, bezwzrokowe korzystanie z klawiszy klawiatury, zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej). 4
10. Lokalny rynek pracy - zachowania asertywne w sytuacjach zawodowych -kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych w procesie poszukiwania pracy. Zasoby lokalnego rynku pracy – możliwość zatrudnienia. 2
11. Język obcy ukierunkowany zawodowo – korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, poszukiwanie nowych informacji, analizowanie i interpretowanie tekstów, formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych i werbalnych. 2
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy – określanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych czynników w miejscu pracy, określanie zagrożeń dla zdrowia pracownika, stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 1
13. Własny pomysł na karierę zawodową – prezentacje przygotowane przez uczniów. 2
14. Wycieczka do zakładów pracy. 3
15. Praca i kształcenie w UE. 1
    30

1. Terapia psychologiczno-pedagogiczna – 20 h

Główny cel zajęć: stymulowanie i usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie umiejętności społecznych, rozwoju emocjonalnego, funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo -ruchowej i wzrokowo-ruchowo-słuchowej, motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki, mowy czynnej i mowy biernej, samodzielności, kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, naśladownictwa i zdolności koncentracji uwagi. Terapia psychologiczno-pedagogiczna będzie prowadzona według indywidualnego programu tworzonego dla dziecka. Zostaną ocenione potrzeby dziecka oraz ustalony kierunek pracy terapeutycznej w oparciu o obserwację funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju.

3. Socjoterapia z elementami kultury fizycznej – 20 h (10 h + 10 h)

Program przeciwdziałania patologii i agresji wśród młodzieży poprzez sport i elementy socjoterapii. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy z powodu niedostosowania społecznego, agresji i trudności w uczeniu się mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Główny cel zajęć: wyposażenie uczniów w wiedzę o zgubnych skutkach patologii oraz sposobach walki z nimi przez dobrowolny udział w zajęciach socjoterapeutycznych, czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych uczniów oraz wyposażenie w wiedzę o możliwościach efektywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, rozwijanie życia duchowego i siły charakteru, rozwijanie pozytywnego obrazu siebie przez promocję zdrowego stylu życia, nauka postaw asertywnych wobec przejawów agresji i patologii, promocja postaw prospołecznych wśród rówieśników.

Lp.Tematyka zajęćLiczba godzin
1. Udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. 6
2. Rozwijanie samorządności przez organizację rozgrywek sportowych. 4
3. Rozwijanie umiejętności społecznych - kontakty rówieśnicze, przyjaźnie, wzajemna pomoc, odpieranie presji, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie umiejętności asertywnych. 2
4. Nauka odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój fizyczny i emocjonalny. 2
5. Promocja i uczenie zdrowego stylu życia i odżywiania się. 1
6. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem. 2
7. Rozwijanie zainteresowań. 2
8. Zajęcia wynikające z zaistniałych aktualnie sytuacji. 1
    20