Regulamin uczestnictwa w projekcie
Region Nauk Ścisłych

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Region Nauk Ścisłych.
 2. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach PO KL - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Projektodawcą jest Departament Edukacji i Sport Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Okres realizacji projektu: 1 marca 2014 roku - 30 czerwca 2015 roku.

2. Cel i założenia projektu

 1. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans u 1500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT oraz doradztwa zawodowego.
 2. Szczegółowe cele Projektu są następujące:
  • zwiększenie świadomości u 100 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty na temat własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia
  • zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących przedmiotów mat.-przyr., językowych i ICT) wśród 800 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich uzyskujących niezadowalające wyniki w nauce
  • wzrost potencjału umysłowego oraz motywacji u 600 uzdolnionych uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich do kontynuowania nauki na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego: matematycznych i przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności językowych i posługiwanie się ICT.

3. Zakres i formy wsparcia

 1. Projekt przewiduje realizację programu zajęć edukacyjnych w postaci trzech modułów:
  1. Zajęcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty:
   • doradztwo zawodowe + warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT – 30 h
   • terapia psychologiczno-pedagogiczna – 20 h
   • socjoterapia z elementami kultury fizycznej – 20 h
  2. Zajęcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty:
   • geografia turystyczna unii europejskiej, język angielski przewodnikiem po Europie – 40 h
   • arytmetyka z elementami logiki – 40 h
   • przyroda (biologia, chemia i fizyka) – 68 h
  3. Zajęcia dla najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowych:
   • biologia i chemia w medycynie, fizyka medyczna – 14 h
   • fizyka (w tym w języku angielskim) z elementami meteorologii (zajęcia warsztatowe w terenie) – 14 h
   • matematyka z elementami ekonomii – 14 h
 2. Realizacja zajęć: rok szkolny 2014/2015
 3. Miejsca realizacji zajęć w ramach Projektu:
  • świetlice i szkoły (moduł I)
  • szkoły (moduł II)
  • siedziba Podwykonawcy (moduł III)
 4. Dla szkół, świetlic, Podwykonawcy oraz uczniów (indywidualnie) przewidziano:
  • materiały dydaktyczne związane z tematyką danych zajęć,
  • materiały pomocnicze i reklamowe,
  • pomoce dydaktyczne,
  • wyżywienie (moduł III),
  • bezpłatny dojazd na zajęcia (moduł III).
 5. Szkoły otrzymają również:
  • certyfikaty poświadczające realizację określonego programu edukacyjnego.

4. Uczestnicy projektu

 1. Grupa docelowa
  W ramach realizacji projektu zasadniczym wsparciem zostanie objętych 1 500 uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego:
  Moduł I – 100 osób
  Moduł II – 800 osób
  Moduł III – 600 osób
  Wybór uczniów do poszczególnych modułów nastąpi w wyniku wewnętrznej diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli danej szkoły.
 2. Ogólne zasady rekrutacji
  1. Rekrutacja szkół do projektu nastąpi na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych z 2013 roku (informacje uzyskane od OKE w Gdańsku.
  2. Rekrutacja będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w Projekcie uczniom bez względu na płeć oraz stopień niepełnosprawności.
  3. Szkoły, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Szkoły z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji szkół z listy podstawowej przed rozpoczęciem projektu lub w początkowej jego fazie.

5. Opis procesu rekrutacji

 1. Nabór na zajęcia na dany rok szkolny zostanie zapoczątkowany wewnętrzną ewaluacją przeprowadzoną przez nauczycieli/specjalistów.
 2. Zgłoszenie udziału uczniów bądź nauczyciela w Projekcie musi być poprzedzone podpisaniem deklaracji udziału w projekcie przez szkołę - (wzór formularza będzie przekazany szkole).
 3. Szkoły i nauczyciele będą informowani o harmonogramach zajęć odbywających się cyklicznie w danym roku szkolnym.
 4. Zapisy uczniów na dane zajęcia realizowane w ramach Projektu będą dokonywane za pośrednictwem nauczycieli, którzy będą zobowiązani przesłać na wskazany kontakt listę uczniów oraz dopilnować wypełnienia przez uczniów deklaracji udziału - (wzór formularza będzie przekazany szkole)
 5. Oprócz formularza deklaracji w projekcie, każdy uczestnik powinien wypełnić oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (wzór oświadczenia będzie przekazany szkole).

6. Uprawnienia i obowiązki uczestnika (uczniów)

 1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby rozliczenia Projektu w zakresie wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w zakresie pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w projekcie.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach na liście obecności.
 5. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przedłożonych przez Realizatora (dotyczy wszystkich zajęć).
 7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku (utrwalonego na zdjęciach oraz filmach na różnych nośnikach informacji) do potrzeb tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, chyba, że zastrzeże na piśmie, że nie zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

7. Uprawnienia i obowiązki uczestnika (szkoły)

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wdrożenia (lub zmodyfikowania) programu rozwojowego szkoły.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypracowania innowacyjnych form doskonalenia nauczycieli na bazie rezultatów projektu.

8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

 1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/grupy uczestników z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba/grupa osób z listy rezerwowej.
 4. W przypadku rezygnacji danej osoby/grupy z uczestnictwa w zajęciach należy poinformować Biuro projektu nie później niż na dziesięć dni przed terminem ich realizacji.

9. Zasady monitoringu

Uczniowie podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.„REGION NAUK ŚCISŁYCH”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO