WYDZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I STYPENDIÓW DEiS W TORUNIU
Wzory dokumentów moduł I i II

Arkusz hospitacyjny moduł I i II

Deklaracja udziału szkoły w projekcie

Deklaracja udziału ucznia w module I

Deklaracja udziału ucznia w module II

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Karta czasu pracy

Załącznik nr 1 do deklaracji udziału

Lista obecności moduł I i II

Sprawozdanie merytoryczne nauczyciela moduł I i II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO